Home » İzoder 124. Sayı: Konut Yöneticileri İçin Yalıtım

Start here

İzoder 124. Sayı: Konut Yöneticileri İçin Yalıtım

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. Sayısını “Konut Yöneticileri İçin Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

İzoder 124. Sayı. Kapak

Konut yöneticilerinin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağ­lamak, dikkatlerini çekmek için İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. sayısını konut yöneticilerine ayırdı. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uy­gulanmasında büyük önem taşımakta.  Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi ver­meyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönet­meliklere uygun yapılmasını hedefleyen İZODER, bu alanda konut yöneti­cilerine yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Hazırlanan bu özel sayıda, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de gö­rüşlerine yer verildi. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalı­tımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. Sayısını “Konut Yöneticileri İçin Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

 

Konut Yöneticileri Yalıtımda Nelere Dikkat Etmeli

Ozan Özen / İşletme Mühendisi (İTÜ)

Site ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı Eğitimcisi

İş Güvenliği Uzmanı (A) / Enerji Yöneticisi

Yalıtım, yönettiğimiz binalarda yapı kabuğundan veya katlar arasından su ve ısı geçişi, su buharı difüzyonu, yangının ve sesin yayılımı gibi fiziksel hareketleri denetim altında tutmak için alınması gerekli önlemlere genel olarak verdiğimiz isimdir. Kapılar, pencereler, duvarlar, zemin ve çatı binanın yapı elemanlarıdır. Bunlar bina kabuğunu meydana getirirler. Bina yapı elemanlarından oluşacak hava kaçakları ve ısı kayıpları binalarımızda kullanılan enerji tüketimini doğrudan etkileyecektir. Hava kaçaklarının belirlenmesi ve önlenmesi, pencere ve kapıların iyileştirilmesi veya yenilenmesi ile birlikte bina yalıtımının yapılması enerji kayıplarını azaltarak tasarruf sağlamaktadır. Isı yalıtımı, yalıtım denince ilk akla gelen yalıtım türüdür.

 

Isı Yalıtımı Binamızda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Demek

Binalarımızda enerji verimliliğinin arttırılması nispeten enerji kaynakları açısından fakir olan ülkemiz için adeta yeni bir enerji kaynağının bulunması anlamına gelir. Enerji verimliliği, herhangi bir sistemde yararlanılan enerjinin sisteme giren enerjiye oranı olarak ifade edilebilir. Kazan sistemindeki atıkların (duman ve içindeki O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOx gibi yanma gazları miktarları ile bunların sıcaklıkları, katı maddeler için kor, su buharı vs) ısı kayıp ve kaçakların azaltılarak verimlilik değerinin yükseltilmesi ve 1’e yaklaştırılması binanın kazan sisteminin ısıtma iş başarısının bir ölçüsü olarak değerlendirilmektedir.

Temel olarak her sistemde olduğu gibi binaların ısıtılması veya soğutulmasında verimliliği artırmanın iki temel yolu vardır: 1) Çıktı ya da faydalanan enerjinin miktarını artırmak, 2) Girdi veya birim ürün başına giren enerji miktarını azaltmak. Bunlardan kolay ve daha ekonomik olanı ilkidir. Yalıtım, faydalanan enerjinin miktarını arttırır, enerji tasarrufu yanında direkt olarak enerji verimliliği sağlar.

 

Yalıtım ile binalarda mikro düzeyde sağlanan enerji verimliliği makro seviyede tüm ülkenin Enerji Verimliliğinin artması anlamını taşır.

Türkiye yıllık enerji tüketiminin %72’sini ithal etmektedir. Ülkemizde toplam enerjinin %40’a yakını binalarda tüketilmekte ve binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık %80’i ısıtma-soğutma için harcanmaktadır. O sebeple binalarda enerji verimliliği ve dolayısı ile enerji tasarrufunun sağlanması için öncelikli olarak ısıtma ve soğutma sistemlerini göz önüne almamız gerekmektedir. Isıtma ve soğutma sistemlerinde verimliliğin arttırılırken bir yanda da binayı ısıtmak ve soğutmak için harcanan enerjiden israfın yalıtım yolu ile %50 seviyelerinde azaltılması mümkündür. Yalıtımsız bir binanın doğru yöntemlerle yalıtılması ile bu oranı tasarruf etmemiz mümkündür.

 

Isı yalıtımı aynı zamanda enerji tasarrufu demektir. Bir binada ısı kayıplarını göz önüne aldığımızda dış duvarlarından %40, pencerelerinden %30, kapı ve hava girişlerinden %17, çatılarından %7, en alt kat döşemelerinden %6 ısı kaybı olduğu bilinmektedir. Isı köprüsünü ortadan kaldıracak şekilde tüm bu alanların tamamının uygun teknikler ile yalıtılması önemlidir.

2011 yılı öncesi inşaat ruhsatı alan eski konut binalarında yalıtımsızlık sorunumuz bulunmaktadır. Türkiye genelinde konutlarda ısı yalıtımı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile yıllık 10 Milyar $’a kadar enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur.

Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için; ısı yalıtımı yoluyla binalarda enerji verimliliği desteklenmesi gerekir. Bir çok yapıda yalıtım uygulaması ve diğer önlemler ile; derece gün başına ısınma amaçlı yakıt tüketiminin birim başına 27m3’den 10m3’e düşürülebileceği, sağlanan enerji tasarrufunun % 50’lere çıktığı   görülmektedir. Ortalama bir binada ısı yalıtımın geri ödeme süresi: 3-5 yıl arasındadır. Konutların ısıtılması veya soğutulması için tüketilen enerji miktarını azaltmanın en etkili yolu ısı yalıtımı yapmaktır.

 

Isı Yalıtımı, Isıtma ve Soğutmaya Harcanan Giderlerin, Faturaların Düşmesini Sağlar

Isı yalıtımı yapıldığında binadan dışarıya ısı kaybını azalacak; dolayısıyla ısınma için harcanan yakıt miktarı da azalacaktır. Yakıt miktarının azalması ile doğalgaz, fuel-oil, kömür gibi yakıtlara harcadığımız bedelin azalması, faturaların miktarlarının düşmesi sağlanacaktır. Isı yalıtımı ile duvar ve tavan ile tabanlarda gerçekleşen soğuma azalacağından odayı daha fazla ısıtmak zorunda kalmayız. Oda sıcaklığında her 1 santigrad derecelik azalma ise aylık yüzde 5 daha az enerjinin harcanması, faturanın düşmesi anlamına gelir. Dolayısı ile ister merkezi ısıtma olsun, ister bireysel ısıtma doğal olarak enerji faturaları azalacaktır.

Özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde yakıt bölüşümünün yapılması, bu paylandırmanın zamanında sakinlerden toplanması ciddi bir sorundur. Yakıt bedellerinin yüksekliği kiracı ve maliklerin zamanında ödeme yapmamasına sebep olabiliyor, enerji faturaları kurumlara geç yatırılıyor, kesinti riski ve gecikme bedelleri ortaya çıkıyor. Isı yalıtımı yapılmış olan ve merkezi sistem ile ısınan binalarda enerji maliyetleri düşeceğinden her daireye düşen ısınma bedelleri daha ekonomik olacak, bu da malik ve kiracılar arasında huzursuzlukları ortadan kaldıracaktır.

Yalıtım, Kaçak Enerji Kullanımını Azaltır

Isı yalıtımı yapılmış binalarda enerji faturaları düşeceğinden kaçak enerji kullanımı azalacaktır. Yıllık enerji tüketimiyle ilgili verilere bakıldığında, ülkemizde yalıtımsız yapılarda ortalama 150-200 kWh/m2; enerji kullanılırken, yalıtımlı binalarda yüzde 60 tasarrufla enerji kullanımı 60-80kWh/m2 olmaktadır.

Yalıtımın Binalar Yaşayan Sakinlerin Sağlığına da Faydası Vardır

Isı yalıtımsız binalarda dış duvar ve perde duvarlarda difüzyon (geçişme veya yayılma, ısının çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılması) sonucu yoğuşma (nem, terleme) oluşur. Duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler meydana gelir, sıva ve boyalar kabarır, iç mekanda dengesiz bir ısı dağılımı oluşur, pencerelere yakın yerler soğuk, iç taraflar daha sıcak olur. Tüm bu sebepler nedeniyle sağlıksız bir ortam oluşur.

Yalıtımsız konutlarda yazın serinlemek için fazla çalıştırılan klimalar, yaz griplerini tetiklerken başka hastalıklara da yol açarlar. Isı yalıtımı olmayan binalarda kışın odadan duvarlar ve pencereler vasıtası ile kaybolan ısıyı daha fazla kaybetmemek için evler yeterince havalandırılmaz, pencereler açılmaz. İhtiyaç olan havalandırmanın yapılmaması oda ortamının neminin yeterli konfor düzeyine ulaşmasına mani olur, iç ortam havası kurur, solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanmak kolaylaşır. Bununla beraber ısının iyi muhafaza edilmemesi kış griplerine, soğuk algınlıklarına sebep olur. Yalıtımsız evlerde oluşan küf, rutubet ve mantar da astım ile alerji gibi hastalıklarını meydana getirir.

Yalıtım İç Mekanda, Yaşam Alanlarımızda Konforu Sağlar

Yaşam alanlarımızda konut, ofis farklılıkları ile odanın kullanım fonksiyonuna bağlı olarak değişmek kaydı ile kış aylarında havadaki ideal nem oranının %35 – %50 civarında, ortam sıcaklığının 18-24 santigrat dereceler arasında hatta Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği şekilde oturma odası için 21 derece, diğer oda ve banyolar için 18 derecede tutulması uygun görülmektedir. Binalarda odada sıcaklığının konforlu olması için ortam sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasında en fazla 2-3 derecelik bir fark olmalıdır. Mesela ortam sıcaklığı 20 derece ise iç yüzey duvar sıcaklığının 17 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Ancak yalıtımsız binalarda bu fark daha büyük olunca içeride bir hava hareketi gerçekleşmektedir.

Yalıtım Çevrenin Korunmasına Yardımcı Olur

Isı yalıtımı çevrenin korunması, karbondioksit salınımının azaltılması için de en etkili yoldur. Yalıtımsız binalarda daha çok enerji harcanır. O halde daha çok enerji harcaması daha fazla çevre kirliliğidir. Yine yalıtımsız binalar ısıtma ve soğutma için ortalama yüzde 50 daha fazla fosil yakıt tükettiği için sera gazı salımı daha fazladır.

Isı yalıtımı bulunan binalarda, ısıtma ve soğutma için harcadığımız enerji tüketimi daha az, verimliliği ise çok ve dolayısı ile çevreye verilen zarar daha azdır. Yalıtım, “sürdürülebilir temiz çevre” için önemli bir adımdır.

Yalıtım, Binanın Ömrünü ve Deprem Dayanıklılığını Arttırır

Yalıtım, bina ömrünü ve dayanıklılığını arttırmaktadır. Sadece ısı yalıtımı dahi beraberce su yalıtımı esaslarını karşılayacak şekilde tüm binanın dış kabuğunda uygulanması halinde taşıyıcı donatıları suyun yol açtığı korozyonun etkilerinden korumaktadır. Çatıların ve teras alanların yalıtımı hem binanın uzun ömürlü olması , dayanıklılık ve metanetinin arttırılması için önemlidir. Ayrıca binanın toprak seviyesinin altındaki temel, su basman, bodrum ve otopark katlarında suya karşı yalıtım yapıldığında deprem güvenliğini arttırmaktadır.

Yalıtımı eksik olan binalarda özellikle taşıyıcı sistem kolonları ve perde duvarlardaki betonun demire tutunması azalmakta bu da yapının dayanıklılığının azalmasına, özellikle deprem neticesinde daha fazla zarar görmesine hatta yıkılmasına neden olabilmektedir.

Yalıtım, Binanın Yatırım ve Yıllık İşletme Maliyetlerini Azaltır

Isı ve tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda inşaat aşamasında veya sonradan yapılacak toplu revizyonlarında daha düşük kapasiteli kazan, boiler, soğutma kulesi veya chiller’leri, klima, daha küçük radyatörler kullanılacağı için bunlara harcanacak yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır.

Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Yalıtım sadece dış duvarların ısıya karşı yalıtımının sağlanması anlamını taşımaz. Yalıtımsız binalarda en önemli kayıp dış duvarlardan olmaktadır. Dolayısı ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımının doğru yapılması çok önemlidir. Ancak yeterli değildir. Dış duvar yalıtımı ile beraber en üst katlarda oturanların eğimli çatılar ve üst teras çatılar kaynaklı şikayetlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu daireler sürekli olarak evlerini ısıtamadıklarını, özellikle ısı paylaşımında eğer sayaç (kalorimetre) ve pay ölçerler ile paylaşım yapılıyorsa binanın diğer dairelerinden fazla ödediklerini ifade etmektedirler. Bu sebeple üst katların yalıtımı çok önemlidir. Isınınca yükselen hava çatıdan veya yapının kabuğunun üstünden sızacak bir çıkış yolu arar. Dolayısı ile yapıların yorganı olan çatılar unutulmamalıdır. Binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde sürekliliğinin de sağlanması (çatı, dış duvarlar, altı boş mahal olan alt katlar, pencereler, kapılar, bina havalandırma bacaları ve kapakları gibi) gereklidir.

Isı yalıtımı haricinde binalarımızda su yalıtımı, ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, yangın yalıtımına da önem vermeliyiz. Binalarda gerekli konfor şartlarının tam olarak sağlanması için ısı, su, ses ve yangın yalıtımı, bir bütün olarak ele alınıp uygulanması gerekir.

Yalıtım Yapılırken Sadece Maliyete Göre Karar Verilemez

Isı yalıtımı yapılırken kullanılan ısı yalıtım cinsi ve kalınlığı binanın bulunduğu coğrafi bölgeye, bina yüksekliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Isı yalıtım levhaları, taşyünü, EPS, XPS veya bunlardan karma şekilde oluşturulan imalatlardan oluşabiliyor. İmalat yapacak yalıtımcı firma kadar, yalıtım ürünü imalatçısı ile de görüşülmeli, web sitelerinden fikir alınmalıdır.

Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, ekspande polistiren köpüğü (EPS), ekstrüde polistiren köpüğü (XPS), poliüretan köpüğü ve ahşapyünü, Pencerelerde; Low-E kaplamalı cam içeren ısı yalıtım performansı yüksek yalıtım camları veya Solar Low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar, Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve poliüretan köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

 

Yalıtımın Malzemesi Kadar Uygulama Kalitesi de Önemli

Bir binanın yalıtımı makine mühendisliğinin konusudur. Piyasada uygulayıcı firmaların bir bölümü özellikle bina yöneticilerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarından dolayı, binanın bulunduğu bölge, yıllık sıcaklık ortalaması, bina yüksekliği, yüzey genişliği gibi hususları dikkate almadan sadece maliyet hesabı ile malzeme seçimi yapabilmekte ve yöneticilere eksi ve artı yönlerini açıkça izah etmeden yönlendirilebilmektedirler. Doğru malzeme seçimi yanında uygulama çok önemlidir. İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği telefonlarından ve web sitesinden ürün seçimi ve uygulamasına ilişkin doğru yanıtlar ile doğru uygulama yapan firmalara ilişkin bilgiler elde edilebilir. Profesyonel bina yöneticileri tarafından yalıtım uygulamasının mutlaka şartnamesinin oluşturulması teklif alınması aşamasında eşdeğer özellikli teklifleri doğru karşılaştırma yapmaya imkan verir. Bir çok binada gönüllülük esası ile veya sıra ile yöneticilik yapıldığından, ısı yalıtımı, mantolama yapılmasının söz konusu olduğu yıl görev alan yöneticinin profesyonel meslek yaşamına bağlı olarak bu şartnamenin uygulanması, kontrol edilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin ücretsiz destek vermesi dışında bir çıkar yol görünmüyor. Bir çok yüksek katlı binanın yükseldiği semtlerde ısı yalıtımı uygulamasının yapıldığı yılın henüz ilk kışında yalıtımın büyük parçalar halinde yüksek duvarlardan koptuğuna, düştüğüne, özellikle kuzey cephelerin duvarlarının içten yoğuşmaya devam ettiğine, üst dekorasyon malzemesi olan boya ve sıvanın hızla kötüleştiğine, çatladığına şahit olmaktayız.

 

Yalıtımda Doğru Uygulama İçin Bina Yöneticileri Mutlaka Bir Kontrol Sistemi Geliştirmeli

Isı yalıtımı yapılırken bina yöneticileri gerek iskele kurulması öncesinde belediyeye başvurulması, izinlerin alınması, gerekse işi yaptıracağımız uygulayıcı firmanın iş güvenliği uygulamalarının eksiksiz olması, Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeli ustaların çalışmasının sağlanması gibi hususlara dikkat etmelidirler. Bilinmelidir ki bina yöneticileri asıl işveren olan kat malikleri kurulunun seçtiği işveren vekilleridir. Bina yöneticisi (ya da yönetim kurulunun başkanı) gerek bina yönetiminin kendi çalışanlarını, gerekse dışarıdan iş yapan taşeron firmaların İş Güvenliği Kanunu, İş Yasası gibi mevzuata uygunluklarını denetleyecek sorumlu gerçek kişidir. Buradaki “sorumluluk” maddi tazminatlar açısından tüm kat maliklerini bağlamakla beraber, iş kazasından doğan cezai sorumluluklar açısından yöneticinin kendisini bağlar. Bu şahsi sorumluluklara hürriyeti bağlayıcı cezalar da dahildir.

Bununla beraber bina yöneticileri, ısı yalıtımı işinin temel prensiplerini benimsemeli, bu prensiplerin uygulanmasının kontrolünü yapmalı veya geçici olarak bağımsız bir bilirkişi yöntemi ile kontrol ettirmelidir.

Bina Yöneticileri Yalıtımda Doğru Uygulama İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Isı yalıtımı yapılırken;

Isı yalıtım malzemeleri arasında boşluk kalmamalıdır. Levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. +5°C’nin altında (kış aylarında soğuk günlerde) ve 30°C’nin üzerinde (yaz aylarında sıcak günlerde)   uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yüzeyinde bulunan kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi bozuk yüzeyler temizlenmelidir. Uygulama kuru yüzeylere yapılmalıdır. Solvent/tiner içermeyen boya veya kaplamalar kullanılmalıdır. Üretici veya temsilci firmaların tavsiye ettiği; uygun sıva, dübel, file vb. yardımcı malzemeler kullanılarak uygulama yapılmalıdır. Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı yapılırken Isı köprüsü ve yoğuşma sorunlarının ortadan kalkması, binanın ısıtma / soğutma sisteminin kapatılmasından sonra konfor koşullarının devam etmesi için, içten dışa işlem sıralamasına dikkat edilmelidir.

 

1-Binanın dış kabuğunun hasarlarının giderilmesi, betonarme perde/dolgu duvarlar için uygun nitelikte iç sıvanın yapılması

2-Isı yalıtım yapıştırıcısının yapılacak yalıtıma uygun şekilde kullanılması ve uygulanması

3-Isı yalıtım levhasının kullanılması

4-Uygulama yüzeyine uygun derinlikte, sayıda ve cinste ısı yalıtım dübellerinin kullanılması

5-Özel alanlarda (köşelerde köşe, pencere, balkon, teras denizliklerinde damlalık, su basmanında su basman) uygun profilllerin kullanılması, talep ediliyorsa fuga uygulamasının yapılması

6-Donatı file taşıyıcılı ısı yalıtım sıvasının uygulanması

7- Son kat dış cephe kaplamasının (boya vs.) uygulanması

8-Farklı uygulama alanlarındaki uygulama esaslarına uyulması (Sandviç duvarlarda, giydirme cephelerde, toprağa temas eden dış duvarlarda, zemine oturan döşemelerde, ısıtılmayan hacim üstü döşemelerde (bodrum kat, kapalı otopark, sığınak, depo vs üzerindeki), yüzer döşemelerdeki uygulamalar)

Bina Yöneticileri, yalıtım işi öncesinde binalarının mutlaka uzmanlarca incelenmesini sağlamalı, farklı firmalarla görüşerek fikir alışverişi yapmalı, sorunun çözümüne yönelik olarak yapılacak yalıtım uygulamaları konusunda asgari bilgi sahibi olmalıdır.

Tesisat Yalıtımı Önemlidir

Maalesef çok atladığımız hususlardan biridir. Enerji verimliliği için binalarda merkezi ısıtma, soğutma veya sıcak su tesisatlarına ısı yalıtımı yapılması gerekir. Sıcak hatlarda ısı kaybını soğuk hatlarda ise ısı kazancını önlemekle enerji kayıp veya kazançları dışında, hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması da önlenmiş olur. Yalıtımsız tesisat borularında meydana gelebilecek korozyon, tesisatın tamamına zarar verir, uzun yıllarda kullanılmaz hale getirebilir.

Peki Bina Yöneticileri Olarak Bizlerin Yalıtım ve Enerji Verimliliği Konusundaki Başarımız Nedir? Zorluklarımız Nelerdir?

Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uygulanmasında büyük önem taşır. Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda bizlere düşmektedir. Bu sebeple yalıtım konusunda bilgi edinmeli, doğru yönlendirmeyi yapmalı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını hedeflemeliyiz.

Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış olan bina yöneticilerinin yalıtımı tavsiye ettiklerine, sağladıkları konfor ve tasarruf ile beraber tüm binanın ve malikleri açısından da bağımsız bölüm dairelerin değer kazandığına dair ifadelerine şahit oluyoruz. Tecrübelerinde yalıtım uygulaması yaparken doğru malzeme seçiminin, doğru uygulamanın ve doğru firma ile çalışmanın önemini belirttiklerini duyuyoruz.

Ancak gelinen noktada mevcut bina stoğunun sadece %5,6’sı mevzuatlarımızın kapsamındadır. Mevcut konut stoğumuzun % 85′ den fazlası yalıtımsızdır. Yalıtımsız bir mevcut yapıda kendi yönetim döneminde ısı yalıtımı kararı aldırmış ve uygulamış yöneticilerin oranı binde 2’dir.

Mantolama (ısı yalıtımı) bu kadar önemli iken, Enerji Tasarrufu açısından yapılmasının zorunlu tutulması gerekmez mi?

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve   05 Aralık 2008 tarihinde yayımlanarak 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile binaların enerji tüketimini gösteren Enerji Kimlik Belgesi bulunması zorunluluğu 1 Ocak 2011’de yürürlülüğe girmiştir. 2011 yılından itibaren yeni yapılacak olan binalarda en azından imali aşamasında ve iskan belgesi (oturma müsaadesi) alımı öncesinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, 50 m2 toplam kullanım alanını aşan mevcut konut / ofis binaların yani 2011 yılından önce yapılmış binaların ise Enerji Kimlik Belgesini 2 Mayıs 2017’ye kadar almaları zorunlu tutulmuştur. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile hayatımıza giren Enerji Kimlik Belgesinin sınıfının belirlenmesinde ısı yalıtımı ve 2000 metrekare üzerindeki binalarda merkezi ısıtma sistemlerine yönelik düzenlemeler teşvik edici şekilde ayarlanmış, Kat Mülkiyeti Kanunu buna uygun hale getirilmiştir.

Ancak kanımca hala yeterli değil. Sadece Enerji Kimlik Belgesinin bulunması, Türkiye’deki enerjinin verimsiz kullanım sorununu ortadan kaldıramaz. İlgili kanunlarda (Kat Mülkiyeti Kanunu ve Enerji Verimliliği Kanunu) gerekli değişiklikleri yaparak mevcut binalarda özellikle ısı yalıtımı ile beraber su yalıtımının kat maliklerinin tasarrufuna ve salt çoğunluk kararına bırakılmadan zorunlu hale getirilmesi gerekir. Yeni yapılar ile beraber mevcut binaların da enerji verimli ve çevreci hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Bina yöneticileri, ısı yalıtımı yapabilmek için 631 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. Maddesi “Faydalı Yenilik ve İlaveler” maddesine göre hareket etmektedir. Bu da kat malikleri genel kuruluna katılanların salt çoğunluklarının sağlanarak kararın alınması ile mümkün olmaktadır. Bu çoğunluk sadece toplantıya katılanların değil, ana yapıdaki bağımsız bölüm sayısının sayı ve arsa payı açısından yarısından bir fazlasının yalıtım yapmaya karar vermesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber bina yöneticileri maliklere yalıtımın önemini sürecin her aşamasında ve sonrasında anlatmak durumundadır.

SiteYonetimi.Org – Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Eğitimi

KatMulkiyeti.Com – Bina Yönetimi Mevzuat Sitesi

Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (SİYODER) katkıları ile.

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Hüseyin Cem Zağlı

Profesyonel Yönetici

Siyomer Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri / İstanbul / Maltepe

Yalıtım Yararlı ve Kârlı Bir Yatırım

Üç yıldır yönetimi tarafımızdan yapılan Palmiye Apartmanı yalıtım uygulamasına karar verildikten sonra bu işi hayata geçirecek firmanın seçilmesi aşamasına gelindi. Doğru firmanın, doğru malzemelerle yaptığı yalıtım uygulamasının yararlı ve karlı olduğunu biliyorduk. Yönetimini yaptığımız ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz projelerde yalıtım konusunda ürünlerin ve işçiliğin kalitesine öncelikle dikkat ediyoruz.

Uygulamayı profesyonel olarak yapacak firmaya vererek, kendi şirketimizden personelin gerekli kontrolleri sağlamasıyla hizmet alımını ve uygulamayı tamamlıyoruz.

Böylelikle doğru yalıtım sayesinde iyi ısınma, en az ısı kaybı ile hem doğalgaz faturasından hem de yalıtımdan kaynaklı tadilat tamirat masraflarından tasarruf sağlıyoruz. Yalıtım sonrası Enerji Kimlik Belgesi de en iyi sınıfta alındığı için binanızın değeri artıyor. Doğru yalıtımla ısı kayıpları önlendiği için daha az yakıt harcaması ile daha az fatura ödüyoruz. Böylece milli kaynaklarımıza faydamız olduğu gibi doğamız da korunuyor.

 

 

Yöneticilerin veya yalıtım uygulaması planlayanların yaptıkları hatalardan biri sadece fiyat odaklı bakmaları. İşi bilmeyen bir firma ve ustalara yaptırılan uygulamaların dönüşü maalesef zarar oluyor. Tavsiyemiz iyi araştırma yapılıp doğru firmalarla çalışmaları. Palmiye Apartmanı sakinleri gibi diğer yalıtım yaptıran bina kullanıcılarının bizlere teşekkür etmesi bizim için büyük mutluluk kaynağı.

 

 

 

 

 

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Hamdi Eker

Bostancı Paragon Residence Yöneticisi İstanbul

Yalıtım Uygulamalarının Tamamını Herkese Tavsiye Ederim

 

Günümüzde mimari tasarım ölçütleri ışığında, enerjiyi verimli kullanan, çevreye en az zarar veren, enerji etkin yapılar tasarlanmalı ve hayata geçirilmeli. Yapıların tasarımla- rındaki tek hedef yapının ömrü boyunca daha az enerji tüketmesi yanında, her yapı kendi enerjisini de üretebilmeli.

 

Yönetimini yapmakta olduğum Bostancı Paragon Residence binamızda dış duvar gazbeton + 7 cm taş yünü + prekast kaplama ile ısı yalıtım uygulaması mevcuttur. Enerji verimliliği sağlaması, konfor, sağlık gibi diğer kazanımları için yalıtım uygulamalarının tamamını, tüm yapı maliklerine tavsiye ederim.

 

 

Yıllık enerji tüketiminin yüzde 72’sini ithal eden Türkiye’de, tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’a yakını binalarda kullanılıyor. Enerjinin israf edilmemesi için binalarda yalıtım yaparak yüzde 50 tasarruf sağlamamız mümkün.

Yalıtıma verilecek Devlet destekleri ile enerji verimliliği sağlayacak tasarımlar, teknolojiler daha da gelişebilir. Kazandırılacak farkındalıklar, yalıtım bilincinin artması ile enerji verimliliği sağlanması mümkündür.

Biz yöneticiler yalıtım ve diğer teknikler ile binalarda enerji giderlerini düşürmek, sağlıklı ve konforlu mekanlar sağlanması konusunda diğer malikleri bilinçlendirmeyi hedeflemeliyiz. Bu konuda da öncelikle konut yöneticilerinin bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Mehmet Aybars

Konur Sitesi Yöneticisi Isparta

Yalıtımla Tasarruf Sağladık

Isparta merkezinde 40 daireli sitemizde merkezi ısıtma sistemi ile 87 ton ithal kömür ile ısınırken 2012 yılında yaptırdığımız mantolama (dış cephe ısı yalıtımı) sayesinde 52 ton ithal kömür ile ısındık. Yalıtımla hem ısı tasarrufu yaptık hem de sitemizin çehresi değişti Yalıtım uygulaması için harcadığımızı geri kazandık, hatta kara geçtik. Yalıtım aile ekonomisine katkı sağladı. Genel olarak düşündüğümüzde ülke ekonomisine, çevreye katkıları olan bir uygulama. Kiralamada ve satışta konut değerimiz arttı.

Mantolama için Kale ürünlerini seçtik, 5 cm karbonlu ısı yalıtım levhaları ile uygulamamız yapıldı.

Çevremizde yalıtım uygulamasını görüp bilgi alan birçok site sakini oldu. Memnun olduğumuzu, faydalarını gördüğümüzü aktardık.

Yalıtımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bina yöneticileri olarak bizler öncelikle alanında uzman, güvenilir firmalarla çalışılmasını önermeliyiz. Seçilecek malzeme, ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olmalı. Uygulamayı yapacak firmanın uzmanlığı, uygulamayı yapacak ustaların yetkinliği çok önemli. Bunlara dikkat edilirse sorunsuz bir yalıtıma sahip olup, konforlu evlerde yaşamamız mümkün. Üçüncü şahıslara verilecek zararlar ve iş kazalarına karşı mutlaka sözleşme yapılmalı.

 

 

Hasan Öner Bülbül

Profesyonel Yönetici Samsun Yapı Yönetimi

 

Yalıtım ile Isıtma ve Soğutma Faturaları Düştü

Samsun’un Atakum ve İLkadım iLçeLerinde yer aLan AydınLar, FiLizLer ve Hacı Fatma Sarı ApartmanLarının yaLıtım uyguLaması için Samsun Yapı Yönetim Ltd. Şti. oLarak önceLikLe detayLı bir araştırma gerçekLeştirdik. İşinin uzmanı firmaLarı kat maLikLerimize yönLendirdik. Weber Maxitherm MantoLama Sistemi iLe binaLarımızda yaLıtım uyguLaması sorunsuz bir şekiLde yapıLdı. Bu noktada yöneticiLere düşen en büyük görev uyguLamanın sözLeşmeye uygunLuğunun kontroL ediLmesidir. YaLıtım bittikten sonra bina sakinLerimiz binaLarının yeniLendiğini, kışın ısınmak için ödedikLeri doğaLgaz faturaLarının düştüğünü beLirtirken, yazın kLima kuLLanım oranLarı azaLdığını için eLektrik faturaLarının da aşağı çekiLdiğini ifade etmektedirLer. Herkesin memnun kaLdığı yaLıtımLa bina kuLLanıcıLarını tanıştırdığımız için bizLer de mutLuyuz.

Günümüzde çoğunu ithaL ettiğimiz petroL, kömür ve doğaLgaz gibi yakıtLardan doLayı dışa bağımLıLığımızın azaLması için yaLıtım önemLi ve tüm yapıLarımızda yapıLmaLı. Yalıtım bizler için bir lüks veya ek bir iş değil. Yalıtımı binanın çatısı, harcı, demiri, camları gibi vazgeçilmez bir unsur olarak görmek gerekir.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Hasan Öner Bülbül

Elif Sitesi Profesyonel Yönetici Samsun, Atakum

Yalıtımla Konut Değerimiz Arttı

Sitemizde yalıtımsızlıktan kaynaklı sorunlar nedeni ile, yaptığımız araştırmalar sonucunda yalıtım uygulamasına karar verdik. Yüksek faturalar ödememize rağmen ısınamıyorduk. Site sakinlerimize gerekli bilgilendirmeleri yapmamızın ardından teknik şartnamemizi oluşturduk. Weber Maxitherm Mantolama Sistemini tercih ettik. Uygulama sonunca ortaya güzel bir iş çıktı. Binamızın yüzü değişti, yenilendi. Yüzde 20 konut değerimiz arttı. Ayrıca ısınma faturalarımızda yaklaşık yüzde 30 düşüş oldu. Az ödeyerek daha çok ve konforlu ısındık.

Konut yöneticileri yalıtım yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapmalı. Doğru ve standartlara uygun ürün seçmeliler. İyi bir uygulayıcı firma ile, yalıtım uygulaması yapmaya yetkili ve belgeli ustalarla çalışmalılar.

Kat malikleri verdikleri paranın karşılığı aldıkları için, biz de onlara doğruyu göstererek mutlu olmalarını sağladığımızdan dolayı çok memnunuz. Yalıtım uygulamasını herkese tavsiye ediyoruz.

 

 

 

İsmet BÜYÜKKAHRAMAN

Ece Apartmanı Yöneticisi – Ankara ÖVEÇLER

Kaliteli Malzeme Üreten,Hesaplı ve Yaptığı İşin Arkasında Duran Firma: İzocam

7 yaşında olan binamızdan 4 yıl önce daire sahibi olduk. Taşındığımız ilk kış oldukça üşüdük. İkinci yılın sonunda yöneticiliği ben devraldım ve komşularımızla yaptığım değerlendirme sonucunda herkesin soğuktan şikayetçi olduğunu tespit ettim. Toplantı sonrasında küçük bir araştırma yaptığımızda mantolama yaptıranların oldukça memnun kaldığını, hem ısındıklarını hem de çok az miktarda doğalgaz tükettiklerini öğrendik. Ardından kaliteli malzeme kullanan, hesaplı ve aynı zamanda yapılan işinin arkasında duracak bir firma arayışına girdik. Çok da zorlanmadık; bulunduğumuz mahallede, bize 4-5 bina mesafede bulunan İzocam Manto Uygulama Bayisi Metrakon Mühendislik ile görüştük. Firmanın kullandığı asansör sistemi, düzgün işçilik ve düzenli işleyişi dikkatimizi çekti. Kendileriyle temasa geçip, onların da önerileriyle İzocam Manto Sistemi ile tanıştık. Kalitesiyle, fiyatıyla, taahhüt ettiği garanti süresiyle ve diğerlerinden bir adım önde olması sebebiyle tercihimizi İzocam Manto Sistemi yönünde kullandık.

Bu yıl kış aylarını oldukça sıcak ve hesaplı geçirdik. Birçok komşumuz geçen yıl kullandıkları doğalgaz miktarının yarısı ile ısındıklarını söylediler. Binamızın pırıl pırıl ve yepyeni bir görünüm kazanması da ekstra memnuniyet yarattı.

Kesinlikle bir kışı daha mantolamasız geçirmeyin.

Mantolama Uygulama Bayisi: Metrakon İnşaat Mühendislik, Berduk Tarkay

Uygulama Cephe Alanı: 3000 m2 Bina Yüksekliği: 21 m

Yalıtım Malzemeleri: İzocam Manto Paket Sistemi, İzocam İzopor Plus/6 cm.

  

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Birgül Kahraman

Cam Kent Sitesi Yöneticisi İstanbul / Maltepe

Yalıtımla Yakıt Faturalarımız Yarıya İndi

Yalıtım yaptırma kararını kış dönemi gelen yüksek doğalgaz faturalarını azaltmak, nem ve küf oluşumunu sonlandırmak için verdik.

sı Yalıtım öncesi gelen faturalardan yarı yarıya daha düşük ödemimize rağmen evlerimiz daha iyi ısınıyor. Ayrıca dış cephemiz de yenilendi. Nem ve küf sorunumuza çözüm oldu.

Yalıtım yaptıracak yakınlarım bana yalıtımı sorduğunda tavsiye ettiğimi, Capatect Isı Yalıtım Sistemi ve uygulamadan çok memnun kaldığımı konfor ve yatırım için yalıtımın tercih edilmesi gerektiğini söylüyorum.

Yalıtım Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerenler

Yalıtım yaptırma kararı sonrası apartman yönetimi olarak çeşitli yollarla çok araştırma yapıldı. Yalıtım bir kere yaptırıldığı için tecrübesine güvendiğimiz Filli Boya markası olan Capatect’i tercih ettik. Hem malzeme kalitesi ile hem de bayi ağı ile bizlere güven verdi. Üstün kalitesi, eğitimli bayileri olması, 10 yıllık ürün garanti-sigorta hizmeti ve Enerji Kimlik Belgesi hizmeti, tercih ederken göz önünde bulundurduğumuz etkenlerdendi.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

 

Özgür Yıldız

Profesyonel Bina Yöneticisi Esat Bey Apartmanı / Ataşehir / İstanbul

 

Yalıtımla Binalarımızın Vazgeçilmez Unsuru

Enerjiyi verimli kullanmak için binaların dış cephe duvarları, cam ve doğramaları, çatıları ve tesisatlarında ısı geçişlerini azaltan önlemler almak gerekir. Yalıtımsız binalarda dış duvarlarından %40, pencerelerinden %30, kapı ve hava girişlerinden %17, çatılarından %7, en alt kat döşemelerinden %6 ısı kaybı olduğu bilinmektedir. Bu gerçeklerden hareketle kışın verimli ve konforlu ısınmak, yazları ise serin geçirmek için binamıza yalıtım uygulaması yapmaya karar verdik.

 

Yalıtım uygulamasından sonra yaklaşık %50 oranında enerji tasarrufu sağladık. Enerji faturalarımız %50 oranında azaldı. Ayrıca duvarlarda oluşan ayrıca mantar, küf ve terleme gibi sorunlarımızın önüne geçildi. Bu da sağlımız için çok önemli bir nokta. Yalıtımla dışarı salınan karbondioksit gibi gazlar azaldığı için çevrenin korunmasına da katkı sağladık.

Yalıtım bizler için bir lüks veya ek bir iş değil. Yalıtımı binanın çatısı, harcı, demiri, camları gibi vazgeçilmez bir unsur olarak görmek gerekir.

 

 

Ramazan Ersoy

Sahra Apt. Yönetim Kurl. Bşk. Sahrayıcedid – Kadıköy / İstanbul

Tüm Binalar Yalıtımlı Olmalı

İşim gereği yurt dışı iş seyahatlerim sırasında, misafir edildiğim evlerdeki, az enerji ile ısınma çözümlerini gördükçe, bunun nasıl yapıldığını sıkça sorardım. En son bir yabancı dergide yayınlanan bir yazıda, Danimarka gibi neredeyse hiç yaz yaşamayan ülke ile az kış yaşanan ülkemizin, konut ısıtmasında yaptıkları harcamalar kıyaslanmış ve ülkemizin bu konuda daha fazla para harcamasına karşın konforlu ve sağlıklı ısınamadığı ortaya konmuştu.

Halen yöneticisi olduğum binada sahibi bulunduğum, 13. katta hem de kuzeye bakan ve ısınma problemi yaşadığımız dairemin, sokağa bakan tüm duvarlarını, o zaman bulabildiğim strofor denilen malzeme ile daire içinden yalıtımını yaptırdım. Sonuç harika idi. Daha sonra yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya başlayınca, yönetim kurulu üyemiz, yalıtım sektöründe yıllarca çalışan Sn Yusuf Güven’in bu konudaki engin deneyiminden de yararlanarak Mavi Kale Mantolama Sistemi ürününü tercih ettik ve binamıza uyguladık.

Sonuç mükemmel oldu:Doğalgaz faturamız %30’dan fazla düşüş gösterdi. Yazın binada kalanlar, güneşin ısıtıcı etkisinin azaldığını, az klima çalıştırdıkları için elektrik giderlerinin önemli ölçüde azaldığını belirttiler. Duvarlarda küf, kabarma gibi problemlerin ortadan kalkması da yalıtımın en önemli artılarından biriydi.

Bu konuda tüm apartmanların en kısa sürede mutlaka yalıtım yaptırmalarını öneriyorum. Ayrıca teşvik edici olması yönünden, devletimizin de bu konuya destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Çağdaş Fırat Sitesi

Proje Adı : Çağdaş Fırat Sitesi

Proje Yeri : Topçular, Gölcük, Kocaeli

Uygulamacı : Güney Yapı İzolasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Toplam Dış Cephe Metrajı: 6391 m2

Kullanılan Ürün: Capatect Isı Yalıtım Sistemi

Kullanılan Ürünler:

 • Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhası
 • Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı
 • Capatect Dübel
 • Capatect Donatı Filesi (I60gr/m2)
 • Capatect Isı Yalıtım Sistem Sıvası
 • Capatect Kaplama Astarı
 • Capatect Mineral Kaplama
 • Filli Boya Amphisilan Dış Cephe Boyası

Çağdaş Fırat Sitesi Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, Batıkent semtindeki 64 konuttan oluşan bir sitedir. Yerleşim yeri olarak 1990’lı yılların kooperatif 9 mantığı ile inşa edilmiş sitelerin yer aldığı bir bölgedir. Bu yenileme projesinde uygulama öncesi yapılan tetkiklerde ciddi yüzey bozuklukları dikkat çekmekteydi. Bu durumda göz önünde bulundurularak site yönetici ve komisyonunun da özverili çalışması, işin uygulama kontrolü için anlaşmış oldukları denetçi firma ile uyumlu çalışılmış ve ısı yalıtım olarak minimum 6 cm kalınlığında Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhası kullanılmıştır.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Sedat Kılıç (Pazarlama Müdürü

Knauf Insulation

Çatı Yalıtımı ile Enerji Tasarrufu

sı yalıtımı yapılmamış bir binada, ısı kayıplarının ortalama olarak %25’i izole edilmemiş (yalıtılmamış) çatılarda oluşmaktadır. Çatıların yalıtılmaması insan sağlığını ve yaşam standartlarını olumsuz etkilediği gibi hem aile hem de ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir.

Isıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjiden tasarruf sağlamanın en etkin yollarından biri şüphesiz çatı yalıtımıdır. Yaşam alanında, ısınan havanın genleşerek yükselmesi ile ilk olarak çatıdan dışarı çıkma eğilimi gösterdiği bilenen bir gerçektir. Ayrıca, sıcak iklim şartlarında güneş ışınlarına yüksek oranda maruz kalması sebebi ile soğutmak için kullanılan enerjinin tasarrufu için de çatı yalıtımı kritik öneme sahiptir. Bu sebeple çatılar, yapılarda ilk olarak yalıtılması gereken bölgelerdir. Çatı yalıtımı yaparak kışın ısıtma ve soğutma giderlerine %25’e varan oranda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

KAZANCINIZ Çatıdan Uçmasın

Bina tipine ve yapısına bağlı olarak, çatı yalıtımının kendini 1 yıl gibi kısa zaman içerisinde geri ödeme olasılığına sahip olduğu ve kullanım süresince yüksek kazanç sağladığı bilinmektedir. Ülkemizde, yapıların önemli bir çoğunluğunda standart eğimli çatılar yer almaktadır ve bu tipteki çatıları 2-3 saat içerisinde; kolay bir uygulama ile yalıtmak mümkündür. Bu uygulama ile, sadece bireysel ekonomiye değil, ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağlanacaktır. Sadece, mevcut binaların çatılarının yalıtımını yaptırarak ülke ekonomisine 7-8 milyar dolara yakın bir katkı yapılabilir; bu rakam enerji konusunda dışa bağımlı ülkemiz için çok büyük öneme sahiptir.

Çatıya ısı yalıtımı uygulaması yapmanın faydaları:

 • Kışın ısı kayıplarını, yazın ısı kazançlarını minimize ederek enerji ihtiyacını ve dolayısıyla enerji giderlerini azaltır.
 • iç ortam ile yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlar; terleme ve küflenme gibi yapıya ve yaşam alanına zararlı oluşumları engeller.
 • Yüksek enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve küresel iklim değişikliği etkisini minimize eder.
 • Doğru malzeme seçimi ile yangın güvenliğine katkı sağlar.
 • Ses yalıtımına katkı sağlar.

Çatınızı yalıtırken unutulmaması gereken en önemli unsurlardan biri, yüksek kalınlıkta ürün kullanımının sağlanan enerji tasarrufunu arttırdığıdır. Yani, 100 mm yerine 160 mm kalınlığında bir ürün ile çatının yalıtılması, çok daha yüksek enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, diğer bir önemli konu da, ısı iletkenlik (lamda) değeri düşük ürünler seçilmesidir. Çatı yalıtımı ürününü seçerken, ürünün yoğunluğunu değil ısı iletkenlik katsayısını yani lamda değerini dikkate almak gerekmektedir, yoğunluğun direkt ya da dolaylı olarak sağlanan enerji tasarrufuna katkısı yoktur. Fakat, ısı iletkenlik değeri düştükçe, yalıtım ürününün performansı artmakta, yani daha yüksek enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Yalıtım esnasında, çatıda ısı köprülerine neden olacak boşluklar bırakılmaması da diğer bir kritik konudur. Çatı döşemesi üzerinde yalıtımsız kalan boşluklar ısı kayıplarına neden olur ve kazanılan enerji tasarrufunun büyük oranda azalmasına neden olabilir.

Yalıtılmamış çatılar, bireysel ekonomi ve ülke ekonomisi açısından çok büyük rakamlarda kayba neden olmaktadır. Kısa zamanda ve herkes tarafından gerçekleştirilebilecek kolay bir uygulama ile, çatınıza ısı yalıtımı yaptırabilir ve ısıtma-soğutma faturanızdan %25 tasarruf sağlayabilirsiniz. Çatı yalıtımı, kendini en kısa sürede geri ödeyen yalıtım uygulamasıdır ve kullanım süresi boyunca yüksek kazanç sağlar.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!